Ly Nhựa PP - Ly Ép Màng (7 Sản phẩm)
Ly Nhựa PP 800ml Ly Nhựa PP 1.000ml ( 1 Lít đủ ) Ly Nhựa PP 360ml Ly Nhựa PP 500ml Ly Nhựa PP 600 ml Ly Nhựa PP 650 ml Ly Nhựa PP 700 ml