Ly Đáy Bầu ( có thể ép màng nắp ) (5 Sản phẩm)
Ly Nhựa Đáy Bầu 600 ml ( Q600 ) Ly Đáy Bầu 360ml ( Q360 ml - Nhựa PET ) Ly Nhựa Đáy Bầu 360 ml ( Q360 ml - Nhựa PP ) Ly Đáy Bầu 500ml ( Q500 ml ) Ly Đáy Bầu 700ml ( Q700 ml )